Obora Hvězda Praha

Obora Hvězda je přírodní památka ev. č. 1211 na území Liboce v hlavním městě Praze. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Obora hvězda byla vyhlášena přírodní památkou 1. září 1988.

 

Důvodem ochrany jsou lesní porosty přirozeného charakteru (černýšové dubohabřiny, lipové doubravy, bikové bučiny, významná ornitologická lokalita. Obora má v centrální části podobu klasického lesoparku, který na okrajích přechází v přirozený les.
Území dnešní obory bylo osídleno patrně již od pravěku.
Nejhustěji byla oblast osídlena patrně v době halštatské. Samotná obora byla založena Ferdinandem I. Habsburským počátkem 30. let 16. století.
V oboře se nachází letohrádek Hvězda vybudovaný v letech 1555-1557 na pokyn Ferdinanda Tyrolského.
V současnosti se v tomto renesančním objektu nachází expozice o bitvě na Bílé hoře, jenž se v blízkém okolí odehrávala. Postupem času obora sloužila nejen k honům a podobným kratochvílím pro šlechtu , ale i jako tábořiště a zdroj dřeva a masa pro armády, jenž táhly během času Prahou. 
A to už od dob rudolfinských, až po druhou světovou válku. 
V současnosti slouží mnoha pražanům jako místo k rekreaci a sportu.
 
 

Fotogalerie: Obora Hvězda Praha